MB MOKYMO CENTRO „iCAN“ PRIVATUMO POLITIKA IR PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. MB Mokymo centro „iCAN“ asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, taip pat pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir duomenų apsaugos technines bei organizacines priemones MB Mokymo centre „iCAN“ (toliau – įmonė).
 2. Įmonėje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis:

2.3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

2.4. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

2.5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu;

2.6. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;

2.8. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu;

2.9. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

3.2. Duomenų valdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise;

3.3. Duomenų tvarkytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

3.4. Duomenų gavėjas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;

3.5. Duomenų tvarkymas– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

3.6. Ypatingi asmens duomenys / (pagal Reglamentą (ES) 2016/679– specialių kategorijų asmens duomenys) – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą, genetiniai ir biometriniai duomenys;

3.7. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Reglamente (ES) 2016/679 vartojamas sąvokas.

 1. Pasikeitus Apraše minimų teisės aktų ar rekomendacinio pobūdžio dokumentų nuostatoms, taikomos aktualios tų teisės aktų ar rekomendacinio pobūdžio dokumentų redakcijos nuostatos.
 2. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 1. MB Mokymo centras „iCAN“ gerbia savo klientų privatumą teikdami personalizuotas paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkydami ir prižiūrėdami jūsų pateiktus registracijos duomenis.
 2. Mes renkame duomenis apie savo klientus naudodamiesi:
 • telerinkodara ir registracijos formomis,
 • kai perkate mūsų paslaugas,
 • jums pateikus duomenis apie save internetu ar kitu būdu,
 • kai pateikiate savo duomenis atlikdami žinių patikrinimo testą.

3. Duomenys, kurie gali būti renkami paslaugų teikimo tikslais:

 • siekiant informuoti apie kalbų kursų, atlikto vertimo ar kitos „iCAN“ mokymo centro paslaugos vykdymo pradžią, eigą, pabaigą, rezultatus ir tolimesnes galimybes – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas (sutarčiai sudaryti), atstovaujamos įmonės pavadinimas, įmonės buveinės adresas, įmonės kodas, telefono numerį.
 • karjeros galimybių, įdarbinimo tikslu – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, gyvenimo aprašymas.
 • kliento elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

ASMENINĖS INFORMACIJOS NAUDOJIMO TIKSLAI

Mes naudojame jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • tvarkydami registraciją, užklausas dėl kalbų kursų, stovyklų, vertimų, testavimo ir karjeros galimybių
 • teikdami jūsų užsakytas paslaugas – valdydami paslaugų prieigą, siųsdami naujienlaiškius,
 • siųsdami jums informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas

TIESIOGINĖ RINKODARA

 1. Stengiamės mūsų klientus pirmuosius informuoti apie galinčią sudominti informaciją: išskirtinius MB Mokymo centro „iCAN“ pasiūlymus, naujienas ir paslaugas.
 2. Jūsų suteiktas el. pašto adresas ar telefono Nr. tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojamas remiantis jūsų sutikimu naudojantis Mokymo centro „iCAN“ paslaugomis ir/ arba teisėto intereso pagrindu, tik tuo atveju, jei jūs nesate atsisakę gauti Mokymo centro „iCAN“ pasiūlymų.
 3. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą pateikiant užklausą info@www.ican.ltarba telefonu +370 67044317 ir nurodyti, kad nepageidaujate gauti pasiūlymų. Tiesioginių pasiūlymų teikimas nutraukiamas tik jūsų aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.
 4. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

INFORMACIJOS SAUGOJIMO TIKSLAI

 1. Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Darbo pasiūlos tikslu jūsų duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metai nuo jūsų Gyvenimo aprašymo (CV) atsiuntimo ar pateikimo kitu būdu Mokymo centrui „iCAN“, tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.
 2. Nepaisant aukščiau nurodytų informacijos saugojimo terminų, jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu jūsų pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo kliento padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

JŪSŲ TEISĖS

 1. Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus arba ar visi jūsų Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Gavę tokį jūsų paklausimą, atsakysime, ar su jumis susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateiksime prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

2. Jūs taip pat turite teisę:

 • prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis, kai jie yra netikslūs ir/arba nepilni;
 • prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą tol, kol mes patikrinsime šių duomenų tikslumą. Tokiu atveju, asmens duomenų tvarkymo apribojimo laikotarpiu jūs neturėsite galimybės įsigyti mūsų prekių ir/ar paslaugų;
 • prašyti gauti mūsų automatiniu būdu tvarkomus jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
 • pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu ir reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus,
 • iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, jūs turite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu Savanorių pr. 273, Kaunas išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@www.ican.lt iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.
 1. Gavę tokį jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Jūsų prašymu atsakymas bus pateiktas raštu.
 2. Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (lt).